Regulamin

Regulamin

§ 1. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Organizator – Fundacja „KS. JANA KACZKOWSKIEGO” (zwana dalej również Fundacją oraz Administratorem) z siedzibą w Sopocie przy ul. Kazimierza Wielkiego 16 B/10, 81-780 Sopot, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisana także do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk–Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS:0000696590, o nadanym NIP:5851479784 , REGON:368333914; adres do korespondencji:
  ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10, 81-778 Sopot, adres poczty elektronicznej: kontakt@fundacjakaczkowskiego.org
 2. Regulamin – niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami do niego stanowiącymi jego integralną część, określający zasady korzystania ze strony internetowej www.fundacjakaczkowskiego.org
 3. Użytkownik – każdy gość, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 4. Serwis – strona internetowa znajdująca się pod następującym adresem: www.fundacjakaczkowskiego.org
 5. Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną, której przedmiotem jest:
  a) dostarczanie Użytkownikowi informacji o działaniach Fundacji,
  b) uzyskanie pomocy przez Użytkownika w ramach programów i projektów Fundacji,
  c) przekazywanie darowizn przez Użytkownika na rzecz wsparcia działań statutowych Fundacji.
 6. Cele Statutowe – cele zamieszczone w statucie Organizatora, zamieszczone również na stronie internetowej Organizatora.
 7. Konto Bankowe – rachunki bankowe Fundacji prowadzone w Banku Pekao S.A., na które należy dokonywać przelewów celem przekazania darowizny na realizację Celów Statutowych Fundacji zgodnie z zasadami przewidzianymi w niniejszym Regulaminie.
 8. PayPal lub PayU – systemy płatności, które umożliwiają wysyłanie oraz odbieranie płatności przez Internet.

 

§ 2. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w użytkowaniu Serwisu, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osoby lub osób trzecich bądź niekompatybilnością strony internetowej z infrastrukturą techniczną osób korzystających bądź próbujących korzystać ze strony internetowej.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przesyłania wiadomości e-mail (lub usuwanie wiadomości e-mail) przez administratorów serwerów pocztowych lub przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze osoby korzystającej ze strony internetowej, w tym przez filtry antyspamowe.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja „Ks. Jana Kaczkowskiego” (zwana dalej Fundacją) z siedzibą w Sopocie przy ul. Kazimierza Wielkiego 16B/10 , 81-778 Sopot, numer KRS: 000696590.
 2. Z Fundacją można się skontaktować e-mailowo pod adresem kontakt@fundacjakaczkowskiego.org lub telefonicznie pod numerem +48 668 222 309
 3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji celów statutowych Fundacji. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania, prostowania lub żądania trwałego usunięcia przez Administratora, prawo do ich przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także – w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w sposób sprzeczny z przepisami dotyczącymi ochrony danych – prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, która ma na celu poinformowanie gości odwiedzających stronę internetową Fundacji o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem www.fundacjakaczkowskiego.org, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie newsletterów.
 5. W celu umożliwienia płatności online następuje przekierowanie do serwisu www.payu.pl, którego administratorem jest firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495, lub do serwisu www.paypal.pl, którego administratorem jest PayPal.

 

§ 4. ZBIÓRKI NA PORTALU SPOŁECZNOŚCIOWYM FACEBOOK

 1. Na Facebooku z można utworzyć zbiórkę pieniędzy na rzecz Fundacji w celu udzielenia jej wsparcia finansowego i pomocy w realizacji Celów Statutowych.
 2. Po utworzeniu zbiórki pieniędzy na portalu społecznościowym Administratorem danych Użytkownika jest Facebook Inc.
 3. Szczegółowe informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Facebook Inc. znajdują się w Polityce Prywatności portalu społecznościowego Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 4. Regulamin tworzenia zbiórek pieniędzy oraz informacje o tworzeniu zbiórek pieniędzy, przekazywaniu datków i zachęcaniu znajomych do przekazywania datków przy użyciu portalu społecznościowego Facebook dostępne są na stronie internetowej portalu Facebook pod adresem https://www.facebook.com/help/1409509059114623/?helpref=hc_fnav.

 

§ 5. KONTA BANKOWE FUNDACJI

 1. Fundacja posiada następujące Konta Bankowe: konto do wpłat w walucie PLN: 54 1240 1242 1111 0010 7685 0834 ;

 

§ 6. FORMULARZE W RAMACH PROGRAMÓW

 1. Wypełniając formularz, Użytkownik oświadcza, że podane dane są prawdziwe, i wyraża zgodę na przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także oświadcza że został poinformowany o prawach związanych z przetwarzaniem jego danych, które to dane zostały szczegółowo wskazane w niniejszym dokumencie.

 

§ 7. PRZEKAZYWANIE DAROWIZN

 1. Uczestnicy dokonują darowizn w celu udzielenia Fundacji wsparcia finansowego na rzecz realizacji jej Celów Statutowych.
 2. Przekazanie darowizny może zostać dokonane poprzez stronę internetową Fundacji. W celu dokonania darowizny należy kliknąć w zakładkę „Wspieram” i wskazać cel darowizny, wybrać jeden ze sposobów przekazania darowizny (PayPal bądź PayU), podać dane osobowe (imię, nazwisko oraz adres e-mail) i wysokość darowizny pieniężnej, a następnie postępować według wskazówek PayPal lub PayU.
 3. Przekazywanie darowizn online na rzecz działań statutowych Fundacji jest możliwe również w formie przelewu tradycyjnego lub zlecenia stałego.
 4. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie www.payu.pl oraz www.paypal.com.pl, z którymi Użytkownik może zapoznać się przed rozpoczęciem płatności.

 

§ 8. PŁATNOŚĆ CYKLICZNA

 1. Użytkownik Serwisu może zdecydować się na regularne wspieranie działań Fundacji (zwane dalej Subskrypcją).
 2. Użytkownik, decydując się na Subskrypcję oraz wybierając wsparcie określonego programu opisanego w niniejszym Regulaminie, wyraża zgodę na to, by Operator Cyklicznych Płatności (Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego) comiesięcznie pobierał z karty płatniczej kwotę pieniężną w wysokości zadeklarowanej w formularzu  przy pomocy Operatora Płatności (PayU S.A).
 3. Użytkownik w ramach Subskrypcji ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora Płatności (PayU S.A). PayU, pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualne identyfikatory karty), umożliwiające przypisanie do indywidualnego Klienta unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Operator Cyklicznych Płatności przy udziale Operatora Płatności (PayU S.A) dokonuje płatności cyklicznych. Operator Cyklicznych Płatności (Fundacja im. ks. Jana Kaczkowskiego) nie przechowuje danych karty, a jedynie jej indywidualny Token (wirtualny identyfikator karty).
 4. Po wybraniu opcji Subskrypcji Użytkownik Serwisu podaje wymagane dane (kwota comiesięcznej wpłaty, imię, nazwisko, numer, data ważności i rodzaj karty).
 5. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dokonywania płatności poprzez kontakt e- mailowy pod adresem kontakt@fundacjakaczkowskiego.org. W odpowiedzi na wysłane zgłoszenie użytkownik otrzyma linka z przekierowaniem do rezygnacji z płatności.
 6. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie www.payu.pl, z którymi Użytkownik może zapoznać się przed rozpoczęciem płatności.
 7. W celu umożliwienia płatności online następuje przekierowanie do serwisu www.payu.pl, którego administratorem jest firma PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000274399, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495.

 

§ 9. NEWSLETTER

 1. Newsletter Fundacji „ks. Jana Kaczkowskiego” prowadzony jest bezpłatną usługą polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e- mail.
 2. Aby zasubskrybować newsletter, należy wypełnić formularz dostępny na stronie www.fundacjakaczkowskiego.org oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.
 4. W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika dostępne są w zakładce „Polityka i prywatności”.

 

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

 1. Zawartość strony internetowej Serwisu jest własnością Administratora. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (m.in. tekstowych, graficznych, układu strony) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 2. Prawa do wszelkich materiałów zamieszczanych w Serwisie zastrzeżone są na rzecz Administratora lub podmiotów uprawnionych (np. klientów, partnerów handlowych itp.).
 3. Żaden element Serwisu nie może być bez zgody Administratora kopiowany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób, w tym poprzez fotokopiowanie, drukowanie, nagrywanie na dyskietki, dyski CD/DVD bądź inne środki służące do przechowywania danych. Ewentualne odstępstwa od powyższej zasady przewidziano w Regulaminie.
 4. Pobieranie i kopiowanie treści zamieszczonych w Serwisie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 5. Żadna część Serwisu nie może być kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana, linkowana lub wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

 

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚĆ

 1. Administrator dokłada wszelkich starań, by informacje umieszczone na stronie internetowej Serwisu były poprawne oraz aktualizowane na bieżąco.
 2. Z uwagi na ograniczenia techniczne Administrator nie udziela gwarancji prawidłowości, aktualności i stałej dostępności Serwisu.
 3. Administrator jest odpowiedzialny jedynie za treści zamieszczone w Serwisie.
 4. Wiążące informacje, zalecenia lub porady Administrator przekazuje za pośrednictwem komunikacji indywidualnej, tj. na adres e-mailowy wskazany przez Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści zamieszczonych w Serwisie, jego uzupełniania, modyfikacji, a nawet całkowitego usunięcie zamieszczonych informacji.
 6. W Serwisie mogą zostać zamieszczone linki do adresów internetowych innych podmiotów. Administrator nie odpowiada za treści zamieszczone pod tymi adresami.

 

§ 12. WARUNKI TECHNICZNE

 1. Korzystanie ze strony internetowej Organizatora wymaga:
  a) przeglądarki internetowej Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox 3.0 lub innej o podobnych właściwościach;
  b) adresu e-mail w przypadku chęci wzięcia udziału w Programie;
  c) rozdzielczości ekranowej minimum 1024×768 pikseli;
  d) włączonej obsługi „cookies”.

 

§ 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie do jego przestrzegania.
 2. Administrator ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej Serwisu. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Organizatora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu oraz wysłanie wiadomości e-mailowej Użytkownikom, którzy wypełnili formularz i przekazali darowiznę.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.
 4. Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 5. Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki ochrony prywatności w ramach Serwisu, mogą skontaktować się z Administratorem Serwisu, pisząc na adres kontakt@fundacjakaczkowskiego.org
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
  1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025), przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.12.2019 r.
wstecz